TẶNG GÓI PHỤ KIỆN 10 TRIỆU ĐỐI VỚI DÒNG XE Mighty EX8

Chương trình khuyến mãi đặc biệt dành riêng cho các dòng xe 7 tấn Mighty EX8, EX8 L, EX8 GTL

𝑻𝑨̣̆𝑵𝑮 𝑮𝑶́𝑰 𝑷𝑯𝑼̣ 𝑲𝑰𝑬̣̂𝑵 10 𝑻𝑹𝑰𝑬̣̂𝑼 𝒄𝒉𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒌𝒚́ 𝒉𝒐̛̣𝒑 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒎𝒖𝒂 𝒙𝒆 𝒕𝒂̣𝒊 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒅𝒂𝒊 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈, 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒐̂̀𝒎:
👉 𝑴𝒂̀𝒏 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒐𝒊𝒅 9 𝒊𝒏𝒄𝒉
👉 𝑪𝒂𝒎 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏 – 𝒍𝒖̀𝒊
👉 𝑫𝒂́𝒏 𝒑𝒉𝒊𝒎 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒄𝒂́𝒏𝒉 𝒄𝒖̛̉𝒂
👉 Đ𝒆̀𝒏 𝒔𝒖̛𝒐̛̀𝒏
👉 𝑪𝒐̀𝒊 𝒏𝒈𝒂̂𝒏
Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/12 đến ngày 31/12/2022
Fb ảnh Bìa Ex8